Statické penetrační zkoušky jsou u společnosti TERRATEST s.r.o. prováděny těžkou statickou penetrační soupravou typu GOUDA Holland s tlačnou kapacitou 200 kN. Souprava je usazena na podvozku nákladního vozidla TATRA T 815, který je konstrukčně upraven tak, aby současně tvořil potřebnou protizátěž pro provedení sond CPTM a CPTU. Před provedením sondy CPTM a CPTU je celé vozidlo vyzdviženo na hydraulických podpěrách a ustaveno do horizontální polohy. Vlastní CPTM je prováděno  mechanickým hrotem typu BEGEMANN typ M2 od výrobce GEOMIL EQUIPMMENT B.V. (Nizozemí) s měřenými parametry. Qt (celková penetrační síla uvedená v kN), qc (měrný penetrační odpor uvedený v MPa), fs (měrné plášťové tření uvedené v MPa) a vypočteným parametrem  Rf (třecí poměr uvedený v %). Měření CPTM bylo provedeno diskonti­nuálně v hloubkových intervalech 0,2 m, konstantní rychlostí 2 cm/s. Měřené síly jsou snímány měřícím zařízením Typ C (elektrické snímače měřící přímo síly v penetračním hrotu). Ve stvolech sond CPTM     a CPTU je elektrickým hladinoměrem zjišťována úroveň hladiny podzemní vody.

Tatra

Typ zkoušky

Typ zkoušky

Měřené a odvozené parametry

Systém měření

TM1

Penetrační odpor na hrotu a celková penetrační síla nebo penetrační odpor na hrotu a plášťové tření

Elektrický snímač  – diskontinuální zkouška

Třída použitelnosti

Třída použitelnosti

Typ penetrační zkoušky

Přípustná minimální přesnost a

Navržené použití

Typ zeminy b

Interpretace c

5

TM1

qc 500 kPa nebo 5 %

A

F

Qt 1 kN nebo 5 %

B

G, H *

fs 50 kPa nebo 20 %

C

G, H *

l 0,2 m nebo 2 %

D

G, H *

Qt 1 kN nebo 5 %

 

 

fs 50 kPa nebo 20 %

l 0,2 m nebo 2 %

Aplikační třídy 5 až 7 jsou použity pro mechanickou CPTM (třídy 1 až 4 pro elektrickou CPT/CPTU).

 

Třída 5 je určena pro hodnocení smíšených usazených zemin typu A až D. Pro typy B až D je profilování, popis zeminy a interpretace možná na základě geotechnických parametrů. Pro velmi měkké vrstvy (typ A) je možné jenom profilování. Popis zeminy a interpretace na základě geotechnických parametrů, zejména pro velmi měkké vrstvy, je možná pouze v případě dostupnosti příslušných geologických a geotechnických informací. Zkoušky jsou prováděny s penetračním hrotem typu TM1.

 

a Povolená minimální přesnost měřených parametrů je vyšší hodnota z uvedených dvou. Relativní přesnost platí měřené hodnoty a nikoli pro celý rozsah.

 

b A    homogenní usazené zeminy (obvykle qc < 2 MPa)

B    jíly, silty, a písky (obvykle 2 MPa £ qc < 4 MPa)

C    jíly, silty, písky a štěrky (obvykle 4 MPa £ qc £ 10 MPa)

D    jíly, silty, písky a štěrky (obvykle qc > 10 MPa)

F    profilování

F*  profilování v případě poskytnutých dodatečných informací

G   profilování a zatřídění zeminy

G   orientační profilování a zatřídění zeminy

H*  interpretace na základě geotechnických parametrů

H*  orientační interpretace na základě geotechnických parametrů

 

Měření CPTU je proveděno elektrickými penetračními hroty od společnosti GeoMil Equipment s měřenými parametry  qc (měrný penetrační odpor uvedený v MPa), fs (měrné plášťové tření uvedené v MPa), dynamický pórový tlak u (MPa), jednoosý sklon i (°) a vypočtený parametr  Rf (třecí poměr uvedený v %) s hloubkovým intervalem 0,01 m. Měření pórových tlaků bylo prováděno za hrotem sondy. Záznamy z měření, jakož i výsledky jsou pro velké množství dat prezentovány v hloubkovém intervalu 0,1 m. V sondách je možno provádět disipační testy.

 

Měření CPTU splňuje požadavky  holandských NEN 5140, BRL, ISSMFE a ostatních mezinárodních standardů

Kontakt

Terratest s.r.o.
Za Školou 10, 250 89 Lázně Toušeň
602 312 337
FAX 326 992 183